Staff

Find by last name: A B C D E G H K L M R S T V

Sadaka, Marit

Registrar
Phone: (212) 396-7598
Office: 310
Email: msadaka@hunter.cuny.edu